• 080 020 137
 • DOCUMENTS

The organization documents (policies, regulations, laws, decisions ..)

 • Izvještaj o preduzetim aktivnostima na realizaciji akcionog plana (PDF)
 • Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini / Regulations on the quality assurance system at the American University in Bosnia and Herzegovina (PDF)
 • Standardi za obezbjeđenje kvaliteta (PDF)
 • Odluku o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (PDF)
 • Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 59/07) (PDF)
 • Organizaciona šema AUBiH (PDF)
 • Politika usavršavanja nastavnog osoblja (PDF)
 • Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (PDF)
 • Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (PDF)
 • Standardi i normativi visokog obrazovanja TK (PDF)
 • Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja KS (PDF)
 • Strategija Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini (PDF)
 • Zakon o visokom obrazovanju KS 2013 (PDF)
 • Zakon o visokom obrazovanju TK (PDF)
 • Grievance policy for all employees (PDF)
 • Grievance Policy for Students (PDF)
 • Pravilnik o arhivskom i kancelariskom poslovanju (PDF)
 • Akcioni plan za poboljšanje kvaliteta Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini (PDF)
 • AUBIH Academic Governance (PDF)
 • Policy on Academic Fredoom (PDF)
 • FACULTY HANDBOOK AY 2017-2018 (PDF)
 • Plan realizacije nastave (PDF)