• 080 020 137
Professor phD

Selmo Cikotić

  • Personal Information
  • Education
  • Work Experience
  • Published Works
  • Video
Full Name Selmo Cikotić
Date of Birth 25.01.1964.
E-mail scikotic@aubih.edu
Scientific Field Political Science
1982.
Gimnazija “Bratstvo-jedinstvo”
Beograd
1986
Vojna akademija, smjer ARJ PVO
17. Februar 2004.
Fakultet Političkih Nauka
Magistar odbrane i sigurnosti
14. Juli 2008.
Fakultet Političkih Nauka
Doktrat
1986 - 1992
Komandir pitomačkog voda i ptomačke baterije
ŠRO PVO, Zadar i Rajlovac
Maj - Novembar 1992
Komandant rejonskog štaba TO Briješće
Komandant 1. samostalnog sarajevskog bataljona
Oficir za vezu ŠVK OSRBiH i UNPROFOR-a ARBiH
Decembar 1992 - Decembar 1994
Pomočnik načelnika štaba 3. korpusa ARBiH za obavještajne poslove, komandanta OG “Zapad” i načelnika štaba 7. korpusa ARBiH
Decembar 1994 - Jun 1997
Vojni ataše RBiH u SAD
Jul 1997 - Januar 1999
Načelnik Odjela za obuku, edukaciju, doktrinu i vježbe u ZK VFBiH
Januar 1999 - Mart 2000
Šef kabineta zamjenika ministra odbrane FBiH
April 2000 - Novembar 2000
Zamjenik komandanta 1. korpusa VF BiH
Novembar 2000 - April 2004
Komandant 1. korpusa VF BiH
2004 - 2007
Izvršni direktor
OKI d.o.o. Sarajevo
April 2007 - Februar 2012
Ministar odbranje Bosne i Hercegovine
Februar 2012 - Januar 2013
Američki Univerzitet u Bosni i Hercegovini
Dekan Fakulteta za Državnu upravu
Profesor
Od februara 2013
Menadžer BIGMEV/a (Centra za razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Turske)
Knjige:
SAD - BiH, Mogući transfer Sigurnosnih rješenja; 2010
Sigurnosne pretpostavke Bosne i Hercegovine; 2010 ( Security prospectives of Bosnia and Herzegovina )
Radovi
Pitomački kolektiv kao faktor obrazovanja i vaspitanja, VOJNOPOLITIČKI INFORMATOR, 1/88, Beograd, 1988. godine
Iskustva odbrambenog organiziranja zapadnih demokratskih društava - časopis ODBRANA, Sarajevo, nov. 1999. godine
Prilozi za SIGURNOST DEMOKRATSKOG DRUŠTVA - 3, udžbenik za srednje škole ( Teme: Pojam odbrambenog sistema demokratskog društva, Faktori odbrambenog sistema demokratskog društva, Uloga oružanih snaga u odbrambenom sistemu demokratskog društva i Odbrambene pripreme demokratskog društva) - Sarajevo, 1999. godine
Državna dimenziija odbrane u BiH - tekst korišten za potrebe FMO i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1999. godine
Recenzija knjige Fikreta Muslimovića, “RAT i POLITIKA” - Sarajevo, 2000. godine
Učešće u timu za izdavanje bosanskohercegovačkog LEKSIKONA SIGURNOSTI - DES, Sarajevo, Maj 2001. godine
Državno dimenzioniranje sigurnosti i odbranje Bosne i Hercegovine - časopis KORAK, broj 2, Sarajevo, 2003. godine
Definiranje sigurnosti i obrane prema Ustavu Bosne i Hercegovine - časopis PRAVNA MISAO, br. 1-2, Sarajevo, 2003. godine
Vrijednosti odbrane Bosne i Hercegovine - časopis LJUDSKA PRAVA, br. 2-4, Sarajevo, 2004. godine
Neki problemi sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini - časopis LJUDSKA PRAVA, br. 2-4, Sarajevo, 2004. godine
Komentar Bušove strategije nacionalne sigurnosti ( sa Bušova strategija nacionalne sigurnosti ) - časopis LJUDSKA PRAVA, br. 1-2, Sarajevo, 2005. godine
Mogućnosti ponavljanja genocida u zemljama zapadnog Balkana - časopis LJUDSKA PRAVA, br. 3-4, Sarajevo, 2005.godine
Jačanje državne bitnije od promjena ustava (reforma svijesti) - “Oslobođenje”, 25. februar 2006. godine
Recenzija knjige “BOŠNJACI SANDŽAKA U ODBRANI BOSNE 1992 - 1995. “ Murata Kahrovića, 2006. godine
Dayton’s Modification or Upgrading, zbornik radova THE WESTERN BALKANS, A EUROPEAN CHALLENGE, Založba ANNALES, Koper, Slovenija, 2006
Migracije u Bosni i Hercegovini - časopis LJUDSKA PRAVA, br. 3-4, Sarajevo 2008. godine
Osporavanje genocida vodi u novi genocid, Godišnjak 2008/2009 Fakulteta političkih nauka, Sarajevo, 2009. godine
Bosnia and Herzegovina and NATO, News of the Euro-Atlantic Council of Slovenia, Ljubljana, 2009. godine
Interdependence in International Relations: A View from Bosnia and Herzegovina, Global Security, The Growing Challenges, Menlo Park, California, SAD, 2010. godine
Edukacija u funkciji stvaranja i oblikovanja lidera u Bosni i Hercegovini, Godišnjak 2010/2011 Fakulteta Političkih Nauka, Sarajevo, 2011. godine
The Global Balkans and Bosnia and Herzegovina, Global Security, The Risk of Strategic Surprise, Menlo Park, California, SAD, 2011. godine
Krucijalni značaj odbrane Srednje Bosne tokom 1993. za ukupnu odbranu Bosne i Hercegovine, časopis “KORAK”, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, br.25, oktobar-decembar 2011.godine
Evroatlanska narav međunarodnog položaja Bosne i Hercegovine, Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije BOSNA I HERCEGOVINA I EURO-ATLANSKE INTEGRACIJE - trenutni izazovi i prespektive, Bihać 9-10 maj. 2012. godine
Uloga vjere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI, DVIJE DECENIJE REISU-LULEME DR. MUSTAFE CERIĆA, CNS, Sarajevo, 2012. godine
Globalni dometi odbrane Sarajeva, časopis “KORAK”, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, br. 22, april-jun 2012. godine
European Missile Defense: Prospects for Cooperation, NEW SECURITY CHALLENGES, Shaping South East Europe’s Security Community for the Twenty-First Century, Palgrave Macmillan, Basingstoke, England, 2013. godine
Liderstvo i inteligencija, časopis PREGLED (maj - septembar 2013.), Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2013. godine
Daytonski mirovni sporazum 1995. godine, Zbornik radova SREDNJA BOSNA OD WASHINGTONA DO DAYTONA, RATNA 1994 - 1995, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 2014. godine